Klassifikaatorite grupi täielik nimetus Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA 1995) Eesti jaoks kohandatud klassifikaatorid
Lühend ESA 1995
Klassifikaatorite grupi ingliskeelne nimetus Classifications of European System of Accounts for Estonia ESA 1995
Rahvusvaheline alusklassifikaator Classifications of European System of Accounts (ESA 1995)
Haldaja Statistikaamet
Õiguslik alus 1. Riigikogus 10.06.2010 vastu võetud „Riikliku statistika seadus“ (RT I 2010, 41, 241).
2. Vabariigi valitsuse 10.01.2008 määrus nr 11 „Klassifikaatorite süsteem" (RT I 2008, 4, 27).
Kasutusele võetud 1996
Uuendamisaeg Vastavalt rahvusvaheliste klassifikaatorite muutmisele
Eelnev klassifikaator ESA 1970 klassifikaatorid
Struktuur  
Lühiiseloomustus ESA 1995 on rahvusvaheliselt ühilduv arvepidamise raamistik, mille abil kirjeldatakse süstemaatiliselt ja detailselt kogumajandust (regiooni, riiki või riikide rühma), tema komponente ja seoseid teiste kogumajandustega.
 
Raamistikku kuulub rida klassifikaatoreid (ja nende alamklassifikaatoreid)
  Institutsionaalsete sektorite klassifikaator (ESA_S 1995)
  Tehingute ja muude voogude klassifikaator
       - Tehingud toodetega (kaupade ja teenustega) (ESA_P 1995)
       - Jaotustehingud (ESA_D 1995)
       - Tehingud finantsinstrumentides (ESA_F 1995)
       - Muud akumulatsioonikirjed (ESA_K 1995)
  Tasakaalustavate kirjete klassifikaator (ESA_B 1995)
   Vara klassifikaator
       - Mittefinantsvara (ESA_AN 1995)
       - Finantsvara/kohustused (ESA_AF 1995)
Selleks, et paremini kirjeldada Eesti rahvamajanduse arvepidamise tehinguid , on ESA 1995 klassifikaatoreid ESA_S, ESA_P, ESA_D, ESA_K, ESA_AN ja ESA_AF täiendatud lisatasemetega.
Sidusklassifikaatorid ÜRO rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (SNA 1993) klassifikaatorid;
EÜ majandustegevusalade klassifikaator (NACE rev.2); EMTAK 2008;
EÜ tegevusaladel põhinev toodete klassifikaator (CPA 2008); TTK 2008.
Valdkond Rahvamajanduse arvepidamine
Haldaja kontaktisik Elo Parveots
juhtivstatistik-metoodik
majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
telefon 625 9276
elo.parveots@stat.ee
Kontaktisik Statistikaametis Elo Parveots
juhtivstatistik-metoodik
majandus- ja keskkonnastatistika osakond
telefon 625 9276
elo.parveots@stat.ee