Klassifikaatori täielik nimetus Maksebilansi laiendatud teenuste klassifikaator 2002
Lühend MLTK 2002
Klassifikaatori ingliskeelne nimetus The Extended Balance of Payment Services Classification 2002
Rahvusvaheline alusklassifikaator The Extended Balance of Payment Services Classification 2002
Haldaja Statistikaamet
Õiguslik alus 1. Riigikogus 10.06.2010 vastu võetud „Riikliku statistika seadus“ (RT I 2010, 41, 241).
2. Vabariigi valitsuse 10.01.2008 määrus nr 11 „Klassifikaatorite süsteem" (RT I 2008, 4, 27).
Kasutusele võetud 2002
Uuendamisaeg Vastavalt rahvusvahelise klassifikaatori muutmisele
Eelnev klassifikaator Balance of Payment 5 - BPM5
Struktuur Ühetasemeline loetelu 91 koodiga.
Lühiiseloomustus Klassifikaator on loodud OECD, Eurostati ja IMF poolt, et kajastada teenuste rahvusvahelist kaubandust residentide ja mitteresidentide vahel.
Sidusklassifikaatorid  
Valdkond Tooted
Haldaja kontaktisik Helju Nagelmann
metoodik
metaandmete osakond
Statistikaamet
telefon 625 9185
helju.nagelmann@stat.ee
Kontaktisik Statistikaametis Helju Nagelmann
metoodik
metaandmete osakond
telefon 625 9185
helju.nagelmann@stat.ee